Ngày 4/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”.

Quan điểm của Đề án là thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của rừng vùng ven biển trong phòng, chống sa mạc hóa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

{keywords}
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” (ảnh minh họa).

Mục tiêu Đề án nhằm quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững diện tích rừng vùng ven biển hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2030; đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho người dân vùng ven biển.

Để đạt được mục tiêu, Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: bảo vệ rừng; khôi phục và phát triển rừng; tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển.

Bên cạnh đó các nhóm giải pháp Đề án đưa ra gồm cơ chế, chính sách; tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò, giá trị của rừng vùng ven biển; và áp dụng khoa học, công nghệ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

H.A.H

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Bà Rịa - Vũng Tàu ứng dụng công nghệ cao chống biến đổi khí hậu

Trong kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên đất, nước.