văn hoá phi vật thể

Cập nhập tin tức văn hoá phi vật thể

Bảo tàng số lan toả giá trị văn hoá nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam

Những thắng cảnh thiên nhiên đặc sắc, những di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam được tôn vinh thông qua dự án “Google Arts & Culture: Kỳ quan Việt Nam”.

Doanh thu ngành công nghiệp văn hóa phải đóng góp 7% GDP

Đây là dự thảo Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030 do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề xuất và phấn đấu đạt mục tiêu.