vận mệnh dân tộc

Cập nhập tin tức vận mệnh dân tộc

Đi tìm cuốn sách giúp thay đổi vận mệnh dân tộc

“Mỗi cuốn sách đều có sứ mệnh và tác động đến một đối tượng riêng. Khi gộp lại, nó tạo ra sức mạnh có thể thay đổi cả dân tộc” - chia sẻ của một CEO trong ngành xuất bản.

Đi tìm cuốn sách giúp thay đổi vận mệnh dân tộc

“Mỗi cuốn sách đều có sứ mệnh và tác động đến một đối tượng riêng. Khi gộp lại, nó tạo ra sức mạnh có thể thay đổi cả dân tộc” - chia sẻ của một CEO trong ngành xuất bản.