Việt Minh

Cập nhập tin tức Việt Minh

'Kẻ bày trò' khiến địch kiềng nể

Ông có một biệt danh mà kẻ địch gọi như mang nghĩa “kẻ bày trò”, “kẻ cứng đầu”.

'Nhân tài ngoài Đảng phải đốt đuốc mà tìm'

“Thành công của Cách mạng tháng Tám không thể có nếu “Chính phủ Hồ Chí Minh” không biết trọng dụng nhân tài và sử dụng nhân tài, đặc biệt là tầng lớp trí thức”.