Phiên họp thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ nhằm xây dựng một Thoả thuận quốc tế về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm nhựa trong môi trường biển (INC-4) được tổ chức tại tại Ottawa, Canada vừa kết thúc ngày 29/4.

hoinghi.png
Quảng cảnh phiên họp ngày 23/4

Hơn 2.500 đại biểu đã tham dự INC-4, đại diện cho 170 tổ chức thành viên và hơn 480 tổ chức quan sát viên bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức của Liên hợp quốc, đây là phiên họp lớn nhất và toàn diện nhất của Ủy ban đàm phán cho đến nay.

Bản dự thảo Thoả thuận sửa đổi thông qua các phiên đàm phán của đại diện các quốc gia thành viên và các tổ chức dự kiến sẽ được ký kết tại Phiên họp INC-5 tại Busan, Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Trong 7 ngày thảo luận căng thẳng này, các đại biểu chúng ta đã cố gắng xây dựng và thúc đẩy nhằm đạt được sự thống nhất về nội dung bản sửa đổi Thoả thuận, đồng thời các đại biểu đã đưa ra một bức tranh rõ ràng hơn nhiều về công việc còn phải làm nếu chúng ta muốn thực hiện cam kết theo Nghị quyết 5/14 của UNEA.

"Tất cả đoàn kết với nhau bằng cam kết chung mạnh mẽ để đưa ra một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế nhằm chấm dứt ô nhiễm nhựa. Chính tinh thần chủ nghĩa đa phương này đã định hướng cho các cuộc thảo luận của chúng ta tại Ottawa, chúng ta đã tìm thấy một số điểm chung và chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường này cho đến cuối cùng. Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể mang tinh thần tương tự này đến Busan để thực hiện nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch INC, Đại sứ Luis Vayas cho biết.

PV