Bế con đi thang cuốn, bà mẹ sơ suất trong tích tắc và hậu quả thương tâm