Ly Kute khoe ảnh con trai và phản ứng bất ngờ của Quế Ngọc Hải