Bão số 5 phá tan bối cảnh gần 2 tỷ phim 'Gái già lắm chiêu V'