Cát Phượng bị giật tóc nhớ đời cả chục lần khi đóng 'Ròm'