Diễm My: 'Tôi và Nhan Phúc Vinh đã hết mình cho vai diễn'