Diễn viên Thúy Hằng: CEO công ty lớn bỏ vào rừng đóng phim