Diễn viên Tuấn Trần kiệt sức, phải cấp cứu giữa sự kiện