Diễn viên 'Về nhà đi con' nói lý do bị cắt vai giữa chừng