Hình ảnh bị cắt khỏi cảnh phim Linh chửi Nhã sấp mặt trong 'Về nhà đi con'