Quá sợ hãi, Bảo Thanh phải uống bia cho say mới dám đóng cảnh nóng