Thanh Hằng mệt rũ vì đóng cảnh nóng 6 tiếng với diễn viên kém 10 tuổi