The Rock một mình cân cả trực thăng trong phim ngoại truyện của "Fast & Furious"