Về nhà đi con: Trung Anh không dám xem lại cảnh ông Sơn đến nhà Vũ khóc đón Thư về