Công Lý, Xuân Bắc nhái giọng và tiết lộ sự thật không ngờ về Quang Thắng