NSND Hồng Vân: Vợ chồng tôi nhắn tin cho nhau cả ngày