Sao Việt xót xa trước bệnh tình trở nặng của nghệ sĩ Lê Bình