Tổng công ty May 10 sẵn sàng mua nguyên phụ liệu trong nước - VietNamNet