Có 12 mẫu xe giá rẻ 400 triệu đồng; dân vẫn liều chơi xe Trung Quốc