Thành phố thời 'ô nhiễm', nên quan tâm tới lọc không khí trong ô tô