Tuần qua, thị trường dồn dập đón nhận thông tin xe mới - VietNamNet