Chạm mặt ở Philippines, đại diện Mỹ-Triều sẽ ngồi im?