Giáo hoàng xuống phố vắng lặng tại Rome, cầu nguyện cho người dân Italia