Kết quả tuyển Việt Nam 7-0 Indonesia: Chờ đại chiến Myanmar