Lương Xuân Trường: Chơi bóng ở Việt Nam tốt hơn Thái Lan