Hồ Chí Minh và phương châm 'ngũ tri' với nước lớn - VietNamNet