Sông Hàn thoi thóp vì vệt nước thải đen ngòm, óng ánh váng dầu