Lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương