Tranh cãi đất đai thừa kế, em trai dùng kéo giết anh