Yêu cầu 2 báo dừng hoạt động xuất bản để thực hiện quy hoạch - VietNamNet