Cùng với việc phê duyệt danh mục tên miền .VN được đấu giá năm nay, ngày 6/4, Bộ TT&TT ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .VN.

Bộ TT&TT giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch tổ chức đấu giá tên miền .VN năm 2022, bao gồm: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm tên miền đấu giá; Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và ký hợp đồng thực hiện dịch vụ đấu giá tên miền .VN; Tổ chức các cuộc đấu giá...

{keywords}
Đến nay, tổng số tên miền quốc gia .VN đang được duy trì hoạt động là 552. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo danh mục mới được ban hành, 50 tên miền .VN sẽ được đấu giá trong năm 2022 thuộc 6 danh mục: Tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 1 ký tự là số; tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 1 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 2 ký tự là số; tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 2 ký tự là chữ; tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 2 ký tự là chữ và số; và  tên miền cấp 2 .VN dùng riêng có 2 ký tự số và chữ.

Cụ thể, các tên miền sẽ được VNNIC tổ chức đấu giá trong thời gian sắp tới gồm có: 1.vn, 2.vn, 8.vn; i.vn, s.vn, a.vn; 01.vn, 05.vn, 10.vn, 20.vn, 33.vn, 44.vn, 66.vn, 72.vn, 89.vn, 99.vn; aa.vn, ba.vn, ck.vn, dj.vn, ec.vn, fa.vn, ge.vn, hc.vn, ic.vn, jd.vn, kc.vn, lg.vn, mk.vn, nc.vn, ok.vn, pa.vn, sh.vn, ss.vn, ta.vn, tp.vn, us.vn, vj.vn, vt.vn, xe.vn; 3a.vn, 3n.vn, 4t.vn, 5s.vn, 6p.vn; e1.vn, f5.vn, g9.vn, q2.vn, z3.vn.

{keywords}
Danh mục tên miền .VN được đấu giá trong năm 2022.

Việc đấu giá tên miền .VN được thực hiện theo hình thức đấu giá trực tuyến, tuân thủ những quy định của Luật Đấu giá tài sản, Nghị định 62 ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá tên miền .VN năm 2022 dự kiến được tổ chức trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến trong các tháng 10 và 11. Sau đó, kết quả đấu giá tên miền .VN sẽ được Bộ TT&TT phê duyệt và công bố.

Đấu giá quyền sử dụng tên miền Internet là việc xác định tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam .VN theo quy định pháp luật về đấu giá.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai đấu giá tên miền .VN theo Quyết định 16 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của VNNIC, bên cạnh các nhiệm vụ khác như: Xây dựng đề án sửa đổi chính sách phí, lệ phí tài nguyên Internet; Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực định tuyến RPKI trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo an toàn hoạt động định tuyến mạng Internet...

Vân Anh

Điểm mới trong quy định về sử dụng tên miền .VN được áp dụng từ 7/2/2022

Điểm mới trong quy định về sử dụng tên miền .VN được áp dụng từ 7/2/2022

Một điểm mới trong Thông tư 21 có hiệu lực thi hành từ ngày 7/2/2022 là định hướng mở rộng không gian phát triển cho tên miền quốc gia Việt Nam .VN, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi số.