Vũ Trọng Lâm

Cập nhập tin tức Vũ Trọng Lâm

Ông Vũ Trọng Lâm làm Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.