We are one

Cập nhập tin tức We are one

11 năm của Viettel tại Haiti: Thông điệp mới của chúng tôi là ‘We are one’

Chữ “one” vừa có nghĩa “chúng ta là một” - thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, vừa có nghĩa là “số 1” - tức vị thế số 1 thị trường mà Natcom hướng tới.