Windows 10 Fall Creator

Cập nhập tin tức Windows 10 Fall Creator

Windows 10 Fall Creator tự bật một tính năng vô cùng khó chịu mà chẳng hỏi ý kiến người dùng

Không phải tính năng nào của Windows 10 Fall Creators cũng mang đến sự hài lòng cho người dùng.