Windows 10 Spring Creators

Cập nhập tin tức Windows 10 Spring Creators

Windows 10 Spring Creators sẽ được phát hành trong ít ngày tới, và đây là những gì chúng ta sẽ nhận được

Bản cập nhật lớn kế tiếp của Windows 10 sẽ có những tính năng, thay đổi gì mới?