xuất bản số

Cập nhập tin tức xuất bản số

Tờ India Times gần đây đã có một bài viết nhận định về tương lai của ngành xuất bản giữa sự phát triển của truyền thông xã hội và góc nhìn khác biệt của năm thế hệ về ngành này.

Phát triển công nghệ trong lĩnh vực sách là vấn đề mũi nhọn

"Chuyển đổi số ngành xuất bản có vai trò đóng góp to lớn trong việc phát triển văn hóa đọc trong doanh nghiệp, phát triển công nghệ trong lĩnh vực sách là vấn đề mũi nhọn”, ông Nguyễn Nguyên nhận định.