Ngày 31/10/2018, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái. Theo Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Yên Bái đưa tin,  Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông; Giám đốc Sở TT&TT làm Ủy viên thường trực kiêm thư ký Ban Chỉ đạo.

Trong khi đó các ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công an tỉnh, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực CNTT; Giám đốc Viễn thông Yên Bái; Giám đốc Viettel Yên Bái; Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Ban Chỉ đạo sẽ có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái sẽ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; điều phối, hướng dẫn; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, địa phương việc thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo sẽ tham gia ý kiến về các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo cơ quan thường trực xây dựng đề án, dự án, chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể hằng năm, giai đoạn 5 năm về ứng dụng phát triển CNTT của địa phương để xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.'

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái sẽ có chức năng, nhiệm vụ là nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0 (ảnh minh họa).

Ban Chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Bên cạnh đó, định kỳ thực hiện sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vu, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh Yên Bái; báo cáo Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và UBND tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền.

Như đã biết Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử đề ra mục tiêu rõ ràng là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.