{keywords}
Mái đình lịch sử Tân Trào (Ảnh minh hoạ: Internet)

Đây Tân Trào mái đình lịch sử

Quốc dân Đại hội hịch non sông

Nhật hàng đồng minh thời cơ đến

Đồng tâm nhất trí sẽ thành công

Quốc Dân Đại hội ra quyết định:

Tổng khởi nghĩa nhanh cướp chính quyền

Thời cơ đến ngàn năm có một

Việt Nam hồn Tổ quốc thiêng liêng

Bác kêu gọi đồng bào yêu quý!

Giờ quyết định thời khắc là đây

Cho vận mệnh dân ta đã đến.

Toàn quốc đồng bào cùng đứng dậy:

“Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới

Đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập.

Chúng ta không thể nào chậm trễ.

Tiến lên! Tiến lên!

Dưới lá cờ Việt Minh,

Đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”

Giành độc lập tự do hạnh phúc

Đem sức ta giải phóng cho ta.

Lời Bác gọi là lời sông núi

Nhân dân cả nước quyết vùng lên

“Chân người bôn ba khắp năm châu

Mắt trông xa vạn dặm Á Âu

Nhận rõ nhanh thời cuộc lặng đồ

Thời cơ đến nhanh tay chớp lấy

Tiếng sấm gầm đứng lên dậy đất

Thế quân reo vang dội lòng trời

Cỏ cây hùa theo giúp oai linh

Nước non quanh theo hò thét”*

Cách mạng tháng tám như vũ bão

Giải phóng quân đánh chiếm Thái Nguyên

Rồi nhanh chóng tiến về Hà Nội

Cùng với nhân dân cướp chính quyền

Tổng khởi nghĩa nhanh như tia chớp

Từ Hà Nội-Huế-Sài Gòn

Mười chín tháng tám ngày lịch sử

Chỉ một tuần cả nước thành công

Cách mạng tháng tám ngày hội lớn

Đất trời như thuở mới khai sinh

Khát vọng tự do dâng lồng ngực

Khắp năm châu địa chấn rung rinh

Trương Hoà Bình