- Trong 10 ngày giữa tháng 01/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 169,480,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:

Ngày tháng

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160954038001.Phan ngoc Hung Giup ma so: 2016.020

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160535102001.Viet Tphcm Ung ho MS 2016.020 be K Gin con anh K Senh

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160962228001.Ung ho Ma so 2016.020 (be KGin con anh K Senh va chi K Thau)

20/01/2016

         500,000

IBVCB.2001160166736002.GIUP DO MA SO 2016.020 - BE K GIN - LAM DONG

20/01/2016

         500,000

IBVCB.2001160671132001.GIUP DO ANH HO BACH DANG BI BONG O PHU QUOC

20/01/2016

         100,000

Sender:01348002.DD:200116.SHGD:10002939.BO:MR TRAN PHUC KY THAI.UNG HO MA SO 2016.020 BE KGIN BV NHI DONG 2

20/01/2016

      1,000,000

Sender:48304001.DD:200116.SHGD:10001533.BO:LAM VINH CUONG.HO TRO CHI LE THI CHUYEN

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160542654001. Ma so 2016.020 (be KGin con anh K Senh) K Senh thon 1, xa Gia Hiep, huyen Di Linh LAMDONG Con s?p m? cha ch? còn hon 2 tri?u d?ng

20/01/2016

         500,000

Sender:79305001.DD:200116.SHGD:10001679.BO:NGUYEN HUE.NHH: NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMB ANK) SO GIAO DICH HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: UNG HO MA 2016.020 ( BE KGIN CON ANH K SENH VA CHI K THAU)

20/01/2016

         200,000

IBVCB.2001160518016002.do phuong thuy thu duc , ho chi minh ma so 2016020 be Kgin

20/01/2016

         500,000

IBVCB.2001160415574001.Ung ho anh Ho Bach Dang o Phu Quoc

20/01/2016

         500,000

IBPS/SE:79307001.DD:200116.SH:10008460.BO:LE MINH TIEN.IBMA SO 2016.020 BE KGIN

20/01/2016

         500,000

Sender:01201001.DD:200116.SHGD:10003904.BO:VO HOANG ANH.GHI RO UNG HO MA SO 2016.020 (BE G IN CON ANH K SENH VA CHI K THAU

20/01/2016

      1,000,000

IBVCB.2001160653292001.UNG HO MA SO 2016.020 (BE K GIN CON ANH SENH VA CHI K THAU)

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160206708003.Ghi ro ung ho Ma so 2016.020 (be KGin con anh K Senh va chi K Thau)

20/01/2016

         500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160120191740. Hung vcb da nang ung ho ma so 2016.020 be Kgin

20/01/2016

      1,000,000

Sender:79307001.DD:200116.SHGD:10008877.BO:HUYNH NGOC THUY.IBUNG HO MA SO 2016.020 (BE K.G IN CON ANH K.SENH VA CHI K.THAU)

20/01/2016

         300,000

Sender:01202001.DD:200116.SHGD:10005841.BO:DO THI LAN HUONG.995216012003386 UNG HO MA SO 2016 020 BE KGIN CON ANH KSENH VA CHI KTHAU THON 1 XA GIA HIEP HUYEN DI LINH TINH LAM DONG

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160485722001.Ung ho ma so 2016.020 (be K.Gin)

20/01/2016

          30,000

VCBVT.84987170358.CT tu 0341001772288.DO THI THU HIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160120214936132.VNVT20160120157252.ma so 2016020 be K Gin

20/01/2016

         500,000

IBVCB.2001160703835001.Bui Tuan 263/34 Nguyen Hong Dao, P.14, Q. Tan Binh Ung ho Ma so 2016.020 (be KGin con anh K Senh

20/01/2016

         200,000

/Ref:P246881{//}Ung ho ma so 2016.020 (be K Gin con anh K Senh va chi K Thau) D.Vi CHUYEN: PHAM MINH SON

20/01/2016

      7,500,000

Sender:01310001.DD:200116.SHGD:10003210.BO:VU THE ANH.UNG HO BE KGIN. MA SO: 2016.020

20/01/2016

         200,000

IBVCB.2001160961907001.MS 2016.020 (be KGin con anh K Senh va chi K Thau Di Linh, Lam Dong chua benh

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160973345001.ung ho ma so: 2016.020, Lam Dong, kho khan

20/01/2016

         100,000

IBVCB.2001160505101001.Dang Khai Hoang Ma so 2016.020 (be KGin con anh K Senh)

20/01/2016

         500,000

Sender:01201001.DD:200116.SHGD:10000486.BO:NGUYEN THI KIM THUY.UNG HO MA SO 2016.020 BE KG IN CON ANH KSENH

20/01/2016

         400,000

Sender:01202001.DD:200116.SHGD:10001072.BO:PHAM QUOC CONG.995216012001217 UNG HO MA SO 2 016020 BE K GIN CON ANH K SENH VA CHI K THAU

20/01/2016

         200,000

IBVCB.2001160436877001.Ma so 2016.020 (be KGin con anh KSenh va chi KThau Thon 1,xa Gia Hiep, huyen Di Linh, Tinh Lam Dong bi benh ruot hep

20/01/2016

      1,000,000

IBVCB.2001160540863001.pct hanoi MS 2016.019 Ba Cao Thi Tinh o Quang Binh

19/01/2016

         400,000

IBVCB.1901160739467002.Ung ho ba Cao Thi Tinh o Quang Binh xom 9,thon Phu Luu, Quang Luu, Quang Trach, QB Ung ho ma so 2016.019(ba Cao Thi Tinh-Quang Binh)

19/01/2016

         400,000

Sender:01202001.DD:190116.SHGD:10006181.BO:PHAM QUOC CONG.995216011903705 UNG HO CHI BUI THI QUYEN O KON TUM

19/01/2016

      1,000,000

Sender:01310001.DD:190116.SHGD:10001596.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO BA CAO THI TINH O QUANG B INH MA SO 2016.019

19/01/2016

         500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160119159419. Cao Nguyen Hung ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

19/01/2016

         200,000

IBVCB.1901160712217001.Ung ho ma so 2016.019 ( ba Cao Thi Tinh o Quang Binh)

19/01/2016

         300,000

IBVCB.1901160694244002.Do Thuy Nga, Parkview, PMH, Q7 giup chi Bui Thi Quyen o Kon Tum

19/01/2016

         100,000

IBVCB.1901160720372003.KidG UH be Tran Ngoc Quynh Nhu con chi Nguyen Thi Ngoc

19/01/2016

         300,000

IBVCB.1901160443924001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.019 ba Cao Thi Tinh o Quang Binh

19/01/2016

         500,000

IBVCB.1901160880552001.Cao Thi Tinh Quang BInh ?ng h? Mã s? 2016.019 (bà Cao Th? Tình ? Qu?ng Bì

19/01/2016

         100,000

IBVCB.1901160281710001.ung ho chi Bui Thi Quyen o Kon Tum

19/01/2016

         400,000

IBVCB.1901160944179001.ung ho Ma so 2016.019 (ba Cao Thi Tinh o Quang Binh)

19/01/2016

         150,000

IBVCB.1901160406727001.ung ho Ma so 2016.019 (ba Cao Thi Tinh o Quang Binh)

19/01/2016

          50,000

IBVCB.1901160957463001.aaa ung ho Ma so 2016.019,ba Cao Thi Tinh o Quang Binh

19/01/2016

      3,000,000

IBVCB.1901160491211001.Dat+Thoa Ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

19/01/2016

         500,000

Sender:01310001.DD:190116.SHGD:10000507.BO:TRAN VINH.UNG HO CHI BUI THI QUYEN O KONTUM

19/01/2016

         400,000

Sender:01204001.DD:190116.SHGD:10007898.BO:NGUYEN THI QUYNH ANH.UNG HO MS: 2016.019 (BA CA O THI TRINH QUANG BINH): 200.000 VND; CHI BUI THI QUYEN (KON TUM): 200.000 VND

18/01/2016

         100,000

NGUYEN THI TO THANH GOI ONG: NGUYEN TAN BA , O QUANG NAM , MA SO: 2016.008 GD TIEN MAT

18/01/2016

         300,000

Sender:01310001.DD:180116.SHGD:10001335.BO:NGUYEN VAN THUAN.UNG HO MA SO 2016.008 (ONG NGU YEN TAN BA O QUANG NAM)

18/01/2016

         100,000

Sender:79302001.DD:180116.SHGD:10011441.BO:PHAM TUAN VU.(RMNO: 03121601185498) UNG HO MA S O 2016.14 (BE TRAN PHUONG NGHI CON CHI LE THI CHUYEN) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )

18/01/2016

         200,000

Sender:01310001.DD:180116.SHGD:10009235.BO:NGUYEN ANH VU.UNG HO CHAU TRAN NGOC QUYNH NHU

18/01/2016

      3,000,000

Sender:01355002.DD:180116.SHGD:10000053.BO:THAI NGUYEN HOANG NHA.UNG HO CHAU TRAN NGOC QUY NH NHU

18/01/2016

         500,000

Sender:01310001.DD:180116.SHGD:10000866.BO:TRAN ANH VU.UNG HO CHAU TRAN NGOC QUYNH NHU

18/01/2016

         500,000

Sender:79333001.DD:180116.SHGD:10000354.BO:HUYNH PHUOC NGHIA.CHHUYEN TIEN UNG HO CHAU TRAN NGOCQUYNH NHU

18/01/2016

         307,000

IBVCB.1801160959799001.Super Team Tan Binh Ung ho Ma So 2016.015

18/01/2016

         600,000

IBVCB.1801160826307001.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da Nang MS 2016.015; MS 2016.018

18/01/2016

         100,000

IBVCB.1801160760881001.Dam Thi Nhan ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi con chi Le Thi Chuyen)

18/01/2016

         200,000

IBVCB.1801160789849001.Ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

18/01/2016

         200,000

IBVCB.1801160429619001.ghi ro ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu con chi Nguyen Thi Ngoc

18/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1701160246475001.Thach Nguyen Hoang Viet Nguyen Huu Doan

18/01/2016

          50,000

IBVCB.1801160393464001.A ung ho chi Bui Thi Quyen o Kon Tum

18/01/2016

         100,000

IBVCB.1801160656516001.TRANG HCM UNG HO

18/01/2016

         500,000

IBVCB.1801160283458001.chi Bui Thi Quyen o Kon Tum thon Bac Phong, xa Bo Y, huyen Ngoc Hoi, Kon Tum ung ho chi Bui Thi Quyen o Kon Tum

18/01/2016

          50,000

IBVCB.1801160696608001.Ho Bach Dang Phu Quoc Ho Bach Dang o Phu Quoc

18/01/2016

         150,000

IBVCB.1801160250083002.abc hn MS 2016.012 - be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

18/01/2016

         500,000

IBVCB.1801161042473001.Ung ho chau TRAN NGOC NHU QUYNH

18/01/2016

         100,000

IBVCB.1801160215733001.HOA HANH NHA BE ung ho chi Bui Thi Quyen o Kon Tum

18/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1801160306053002.Ung ho be TA THIEN AN con anh TA VAN DAI. Ma so 2016.012

18/01/2016

         500,000

IBVCB.1801161026955002.NGUYEN QUANG HAU HA NOI Ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta V

18/01/2016

         200,000

IBVCB.1801160101449001.Ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu HN Nhin bua com ua nuoc mat cua co be bi benh mau

18/01/2016

         300,000

NGUYEN THI YEN UNG HO MA SO 2016008 (ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM) GD TIEN MAT

18/01/2016

         250,000

nguyen duong toan ung ho ma so 2016.008 ong nguyen tan ba - quang nam GD TIEN MAT

18/01/2016

         200,000

Sender:01307001.DD:180116.SHGD:10010354.BO:BUI THI THANH THANH. CT VCB SGD BUI THI THANH THANH UNG HO MA SO 2016.012(BE TA THIEN AN CON TRAI ANH TA VAN DAI)

18/01/2016

         300,000

Sender:79307001.DD:180116.SHGD:10007387.BO:HA GIANG THANH. CT VCB HA NOI(UNG HO MA SO 201 6.008 (ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM) BAO VIETNAMNET

18/01/2016

         200,000

Sender:01311001.DD:180116.SHGD:10001726.BO:NGUYEN TIEN DONG.UNG HO NGUYEN THI NGOC

18/01/2016

      1,000,000

BA DANG THI NGOC BICH UNG HO CHAU TRAN NGOC QUYNH NHU, CON CHI NGUYEN THI NGOC

18/01/2016

      1,000,000

NGUYEN THI THANH VAN MA SO GIUP DO 2016 012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI GD TIEN MAT

18/01/2016

         100,000

NGO TRUNG ANH UNG HO CHI BUI THI QUYEN O KON TUM GD TIEN MAT

18/01/2016

      1,000,000

Sender:79307001.DD:180116.SHGD:10008726.BO:PHAM THI MY DUYEN.IBMA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI)

18/01/2016

         500,000

/Ref:P3086018585{//}B/O:NGUYEN THI TUE TRINH UNG HO MA SO 2016.013 ANH DOAN VAN PHIN O BEN TRE

17/01/2016

          50,000

IBVCB.1701160952399001.Hs ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

17/01/2016

         700,000

IBVCB.1701160300979001.ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

17/01/2016

         200,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160117173883. giup chau Tran Ngoc Quynh Nhu

17/01/2016

         150,000

IBVCB.1701160552293001.Thong HCM Tran Ngoc Quynh Nhu

17/01/2016

         300,000

IBVCB.1701161011173001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup em Tran Ngoc Quynh Nhu

16/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1601160591656001.Nguyen Ba Tri Ung Ho Quy

16/01/2016

         300,000

IBVCB.1601160048736002.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.16 anh Phan Cong Danh, Long An

15/01/2016

         200,000

GD ANH NGUYEN TIEN HOA&NGUYEN QUYNH LIEN Q7 HCM UNG HO MS 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI GD TIEN MAT

15/01/2016

         300,000

Sender:01202001.DD:150116.SHGD:10002381.BO:DO THI LAN HUONG.995216011501831 UNG HO MA SO 201614 BE TRAN PHUONG NGHI CON CHI LE THI CHUYEN AP VAM NAO XA TAN TRUNG HUYEN PHU TAN TINH AN GIANG

15/01/2016

         300,000

NGUYEN BANG GIANG UNG HO BE TA THIEN AN MA SO 2016.012 ( CON ANH TA VAN DAI )

15/01/2016

         100,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160115193164. Ung ho

15/01/2016

         200,000

IBVCB.1501160148013002.Pham Thanh Hien Thanh Tri Ha Noi Ung ho MS 2016.012 (Be Ta Thien An con Anh Dai)

15/01/2016

      2,000,000

IBVCB.1501160460933006.Ghi ro ung ho Ma so 2016.009 (chau Le Thi Thanh Hoa o Gia Lai)

15/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1501160639661005.Ghi ro ung ho Ma so 2016.010 (Anh Do Quyet Thang o Nghe An

15/01/2016

      1,500,000

IBVCB.1501160426373004.ghi ro ung ho Ma so 2016.11 (em Le Trung Dung con anh Le Van Chum)

15/01/2016

      1,500,000

IBVCB.1501160572073003.Ghi ro ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

15/01/2016

      2,000,000

IBVCB.1501160848873002.ghi ro ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi con chi Le Thi Chuyen)

15/01/2016

      2,000,000

IBVCB.1501160523433001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.015 (chi Le Thi Thieu o La Gi, Binh Thuan)

15/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1501160601103001.ung ho Ma so 2016.015 (chi Le Thi Thieu o La Gi, Binh Thuan)

15/01/2016

         300,000

IBVCB.1501160513153004.ung ho Ma so 2016.009 (chau Le Thi Thanh Hoa o Gia Lai)

15/01/2016

         200,000

IBVCB.1501160258297003.ung ho Ma so 2016.008 (Ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam)

15/01/2016

         200,000

IBVCB.1501160043069002.ung ho chau Le Van Tuan Anh con chi Nguyen Thi Anh o Thanh Hoa

15/01/2016

         200,000

IBVCB.1501160640493001.ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

15/01/2016

          50,000

IBVCB.1501160180429002.aa ung ho Ma so 2016.015 (chi Le Thi Thieu o La Gi

15/01/2016

         400,000

IBVCB.1501160800376001.chau Le Thi Thanh Hoa thon Thanh Thuong B, xa Ayun Ha, huyen Phu Thien Ma so 2016.009 (chau Le Thi Thanh Hoa o Gia Lai)

15/01/2016

            1,000

IBVCB.1501160531268001.as asd asd

15/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1501160889246002.Ung ho Ma so 2016.015 (chi Le Thi Thieu o La Gi, Binh Thuan)

15/01/2016

         500,000

IBVCB.1501160231176002.Huy Ung ho ma so 2016.014 (Be Tran Phuong Nghi)

15/01/2016

         500,000

IBVCB.1501160379820001.Huy Ung ho ma so 2016.012 (Be Ta Thien An con TaVanDai

15/01/2016

         500,000

TRAN T ANH DAO CT UNG HO HO BACH DANG-PHU QUOC,TRAN NGOC SY-K.GIANG,BE NG NGOC LAN ANH-BRV T, BE DANG NGOC PHUONG VY - VUNG TAU GD TIEN MAT

15/01/2016

         500,000

GIA DINH BE DAU UNG HO MA SO 2016.14 ( BE TRAN PHUONG NGHI CON CHI LE THI CHUYEN) GD TIEN MAT

15/01/2016

         500,000

NGUYEN VAN CO UNG HO MA SO 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI GD TIEN MAT

15/01/2016

         200,000

LE MY DIEU UNG HO MA SO 2016.005

15/01/2016

         100,000

Sender:01604003.DD:150116.SHGD:10000145.BO:DO THUY LAN.UNG HO MA SO 2016 013 ANH DOAN VANP HIN O BEN TRE CHARGEDETAILS OUR

15/01/2016

         300,000

NGUYEN QUOC TUAN UNG HO MS 2016008 (ONG NGUYEN TAN BA-QUANG NAM) GD TIEN MAT

15/01/2016

         400,000

Sender:01310001.DD:150116.SHGD:10005505.BO:NGUYEN ANH VU.UNG HO MS 2016.015.2016.014

15/01/2016

         175,000

FTF.CN:9704366800867155011.FrAcc:0011000973655 .ToAcc:0011002643148

14/01/2016

         700,000

Sender:01202001.DD:140116.SHGD:10001051.BO:TRAN THANH BINH.TRAN THANH BINH UNG HO MA SO 20 16.008 (ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM)

14/01/2016

      2,000,000

Sender:48304001.DD:140116.SHGD:10000385.BO:MAI DANG CANH.UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIE N AN CON ANH TA VAN DAI)

14/01/2016

         100,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160113162832. thuong lam

14/01/2016

         200,000

IBVCB.1401161002336001.Anh TP.HCM ung ho MS: 2016.14 be Tran Phuong Nghi

14/01/2016

          50,000

IBVCB.1401160249614001.hs ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi

14/01/2016

         400,000

IBVCB.1401160582746001.BUI LE ANH TUAN 771 TRAN PHU BAO LOC LAMDONG Ung ho ma so 2016.014 be Tran Phuong Nghi

14/01/2016

         100,000

IBVCB.1401160179414001.Ung ho ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi con chi Le Thi Chuyen)

14/01/2016

         300,000

IBVCB.1401160691480001.Vo Thuc Nghi 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho MS 2041 (Em Giang A The - Yen Bai)

14/01/2016

         300,000

IBVCB.1401160922745002.Do Thuy Nga, q7 Giup MS2016.14 be Tran Phuong Nghi, con chi Chuyen

14/01/2016

            1,000

IBVCB.1401160156245001.1 1 1

14/01/2016

         500,000

IBVCB.1401160393399002.Nguyen Thi Thanh Hoan 11/71 Ngo van huong P Hang Bot, Q Dong Da, Ha Noi Ma so 2041: Em Giang A The (ban Hang Co Bua, xa Pu

14/01/2016

         500,000

IBVCB.1401160965750002.chau lam thien an con anh lam thanh dai ap phu hoa b xa phu thuan a,h. hong ngu tinh dong bi ung thu mau

14/01/2016

         300,000

IBVCB.1401160974624002.Liian Kim Ta 2737 Bocaga Lake Dr Baton Rouge Lousiana 70809 USA Gui den MS09 (100k); MS10 (100k); MS12 (100k)

14/01/2016

         500,000

IBVCB.1401160583686001.Gia dinh Le Thanh Lam, 88 Lang Ha, Hanoi Ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi)

14/01/2016

         100,000

IBVCB.1401160122278002.Dang Khai Nguyen Ma so 2016.013 (anh Doan Van Phin o Ben Tre)

14/01/2016

         100,000

IBVCB.1401161002246001.Dang Khai Hoang ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi)

14/01/2016

         200,000

IBVCB.1401160501864001.ngo viet tuan 65 ngo 62 ngoc ha, ha noi, ung ho be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

14/01/2016

         100,000

IBVCB.1401160917068001.UNG HO BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI, MS 2016.012

14/01/2016

         300,000

IBVCB.1401160478332002.ung ho Ma so 2016.008 (Ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam)

14/01/2016

         200,000

IBVCB.1401160225724001.Ma so 2016.14: Be Tran Phuong Nghi - Le Thi Chuyen ap Vam Nao, Tan Trung, huyen Phu Tan, An Giang Rot nuoc mat chung kien con benh khong tien

14/01/2016

         200,000

Sender:40305001.DD:140116.SHGD:10000059.BO:NGUYEN THI NGOC ANH.NOI DUNG CHUYEN: UNG HO MA 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI (VCB SGD HN)

14/01/2016

      1,000,000

Sender:79302001.DD:140116.SHGD:10007795.BO:PHAM MINH HOA.(RMNO: 03221601143555) UNG HO MA SO 2016.14 (BE TRAN PHUONG NGHI CON CHI LE THI CHUYEN) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )

14/01/2016

      2,000,000

IBPS/SE:79305003.DD:140116.SH:10000052.BO:TIEU THI KIM CUC.UNG HO CHAU NGUYEN GIA BAO CHAU BA MAI THI BICH O HA TINH,XOM MY LAC,XA KY SON,HUYEN KY ANH,HA TINH.VIETCOMBANK SGD -198 TRAN QUANG KHAI HA NOI

13/01/2016

      1,000,000

Sender:01310001.DD:130116.SHGD:10000921.BO:DUONG ANH DONG.UNG HO ANH DOAN VAN PHIN O BEN T RE.

13/01/2016

         100,000

Sender:01310001.DD:130116.SHGD:10000229.BO:NGUYEN THANH TUAN.UNG HO ANH HO BACH DANG O PHU QUOC

13/01/2016

         500,000

Sender:79307001.DD:130116.SHGD:10000030.BO:TRAN KHANH VU.IBGUI MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN ANH TA VAN DAI)

13/01/2016

         200,000

Sender:01202001.DD:130116.SHGD:10000985.BO:TRUONG LE DUY BAO.995216011301083 UNG HO MA S O 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

13/01/2016

         500,000

NGUYEN THI LIEU// UNG HO BAO VIET NAM NET MA SO 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI GD TIEN MAT

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160113197246. nhom BIEN HOA ung ho ong nguyen tan ba,ms: 2016.008

13/01/2016

         500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160112191043. ms 2016.012( be Ta Thien An con a Ta Van Dai)

13/01/2016

         500,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160113155568. Hung vcb da nang ung ho ma so 2016.012 be Ta Thien An

13/01/2016

         900,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160113153557. hoi BIEN HOA ung ho lan 2 ong: nguyen tan ba, o quang nam ,ma so: 2016.008

13/01/2016

         300,000

IBVCB.1301160570094001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.013 anh Doan Van Phin, Ben Tre

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1301160057978003.Ung ho ma so 2016.012(be Ta Thien An con anh Ta van Dai)

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1301160291121001.BTQ Thoa 39PhanNgu, Q1 MS 2016.008 ong Nguyen Tan Ba, QuangNam

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1301160278049001.Duy Tp. HCM Ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Dai)

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160224779003.Ung ho be Tong My Anh, con anh Tong Hoang Tu. MS 2016.006

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160866587002.ung ho be Ta Thien An con anh Ta Van Dai. MS 2016.012

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160858331001.ung ho ma so 2016008 (ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam)

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1301160542531001.Ghi ro ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1301160403575002.ung ho be Ta Thien An 2016.012 con anh Ta Van Dai

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160386801001. Ta Thien An . Ma so 2016.012 Duc Trung, X.Binh Ba, H.Chau Duc,Ba Ria -Vung Tau trieu chung truong bung va khong the di dai tien.

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1301160463629002.Nguyen Quang Hung HCM Ma so 2016.008

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1301160800299001.le thu ha ha noi ung ho ma so 2016.012

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1301160050943003.giup do 2 ms: anh Ho Bach Dang o Phu Quoc & chau Le Van Tuan Anh con chi Ng Thi Anh o Thanh Hoa(moi ms 500k)

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160349015001.Dong Huy Cuong Hong Thai, Phu Xuyen, Ha Noi Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1301160167163002.giup do 2 ms: ong Ng Van Xum o Long An & chi Truong Kim Thanh(vo anh Le Minh Duong) o Long An

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160694739001.CUONG VCB ung ho MS 2016.013 Anh Doan Van Phi o Ben Tre

13/01/2016

      1,000,000

IBVCB.1301160307513001.ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

13/01/2016

         300,000

IBVCB.1301160643253001.Be Nhim P 309 Nha D5A Tran Thai Tong, Cau Giay, HN MS 2016.012 Be Ta Thien An, con anh Ta Van Dai

13/01/2016

         500,000

IBVCB.1301160219591001.HA XUAN MINH GIA LAM, HA NOI Ma so 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

13/01/2016

         300,000

IBVCB.1301160271911001.Vo Minh Dang 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT MS 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

13/01/2016

          50,000

IBVCB.1301160696369001.Aaa ung ho Ma so 2016.013 (anh Doan Van Phin o Ben Tre

13/01/2016

         300,000

IBVCB.1301160599041001.Doan Van Phin Hung Le, Giong Trom, Ben Tre Ma so 2016.013 anh Doan Van Phin

13/01/2016

         100,000

IBVCB.1301160289057001.phan ngoc hung Giup ma so 2016.013

13/01/2016

         500,000

IBVCB.1201160620541002.Ung ho MS 2016.012 ( chau Ta Thien An con Ta Van Dai)

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1201160192239001.2016.012

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1201160617367002.Hanh Lan Xuan La Ha Noi Ma so 2016.012 Be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1201160616291001.Hanh Lan Xuan La Ha Noi Ma so 2016.008 Ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam

13/01/2016

         200,000

IBVCB.1201160680251001.Ma so 2016.012 Ta thien An Chau Duc, BRVT Be bi benh

13/01/2016

         500,000

NGUYEN NGOC THANH;197 PHAM VAN DONG PLEIKU GIA LAI;ung ho em phan tien quan con anh phan t hanh canh;

13/01/2016

         500,000

NGUYEN NGOC THANH;197 PHAM VAN DONG PLEIKU GIA LAI;ung ho ma so 2016.010 anh do quyet than g - nghe an;

13/01/2016

         500,000

NGUYEN NGOC THANH;197 PHAM VAN DONG PLEIKU GIA LAI;ung ho ma so 2016.011 em le trung dung con anh le van chum;

13/01/2016

         500,000

NGUYEN NGOC THANH;197 PHAM VAN DONG PLEIKU GIA LAI;ung ho ms 2016.012(ta thien an) con anh ta van dai;

13/01/2016

         100,000

TRAN THANH THAO LOAN UH MA SO 2016 10 (ANH DO QUYET THANG O NGHE AN ) GD TIEN MAT

13/01/2016

         100,000

TRAN THANH THAO LOAN UNG HO MS 2016 13 ( ANH DOAN VAN PHIN O BEN TRE ) GD TIEN MAT

13/01/2016

         100,000

TRAN THANH THAO LOAN UNG HO MS 2016 11 ( EM LE TRUNG DUNG O TAY NINH ) GD TIEN MAT

13/01/2016

         300,000

Sender:01309001.DD:130116.SHGD:10005583.BO:NGUYEN THI KHANH CHI.UNG HO MA SO 2016.012 BE T A THIEN AN CON ANH TA VAN DAT

13/01/2016

      2,000,000

Sender:79307001.DD:130116.SHGD:10010738.BO:HOANG THI THU HUONG.IBUH MA SO 008, 009, 011 VA 012 MOI MA SO 500.000D

13/01/2016

         500,000

Sender:01314001.DD:130116.SHGD:10000677.BO:DO XUAN HUY.UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI)

13/01/2016

         500,000

Sender:01309001.DD:130116.SHGD:10000260.BO:VO NGUYEN HIEN.UNGHO MA SO 2016012 BE TA THIEN AN

13/01/2016

         500,000

VU MINH THUAN;UNG HO MS 2016.012(BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI); GD TIEN MAT

13/01/2016

      2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CHAU TA THIEN AN CON BO TA VANDAI MA SO 2016.012 GD TIEN MAT

13/01/2016

      2,000,000

HOANG TRANG UNG HO CHAU LE TRUNG DUNG CON BO LE VAN CHUM MA SO 2016.11 GD TIEN MAT

13/01/2016

         200,000

IBPS/SE:01310001.DD:130116.SH:10000695.BO:VU DUC QUAN.UNG HO MA SO 2016.013. ANH DOAN VAN PHIN O BEN TRE

12/1/2016

         200,000

/Ref:P242789{//}Ung ho ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai) D.Vi CHUYEN:PHAM MINH SON

12/1/2016

         200,000

Sender:79307001.DD:120116.SHGD:10011856.BO:HO TAN PHAT.IBUNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIE N AN CON ANH TA VAN DAI)

12/1/2016

         200,000

Sender:01307001.DD:120116.SHGD:10003825.BO:HO TAN HOANG.IBUNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THI EN AN CON ANH TA VAN DAI)

12/1/2016

         200,000

Sender:01310001.DD:120116.SHGD:10000787.BO:PHAM VAN NHAN.UNG HO MA SO 2016.012 ( BE TA THI EN AN CON ANH TA VAN DAI)

12/1/2016

      1,000,000

Sender:79305001.DD:120116.SHGD:10000747.BO:PHAM THI HONG TRANG.VCB HA NOI; UNG HO MA SO 20 16.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI)

12/1/2016

         300,000

Sender:01310001.DD:120116.SHGD:10006500.BO:LE THI NHAN.UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI)

12/1/2016

         200,000

Sender:01604003.DD:120116.SHGD:10002481.BO:NGO THI CAM HA.UNG HO MA SO 2016 012BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI AP DUC TRUNG XA BINH BA HUYEN CHAUD UC TINH BA RIA VUNG TAU CHARGEDETAILS OUR

12/1/2016

         200,000

Sender:79302001.DD:120116.SHGD:10005130.BO:NGUYEN THI NGA.(RMNO: 03321601123118) UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )

12/1/2016

         200,000

Sender:01360002.DD:120116.SHGD:10000522.BO:VUONG LE HOANG.VUONG LE HOANG VUNG TAU UNGHO MS 2016.012

12/1/2016

         300,000

Sender:01202001.DD:120116.SHGD:10003564.BO:DO THI LAN HUONG.995216011202324 UNG HO MA SO 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI AP DUC TRUGN XA BINH BA HUYEN CHAU DUC TINH BA RIA VUNG TAU

12/1/2016

         200,000

VCBVT.84979090823.CT tu 0141000731143.NGUYEN TRUNG KIEN sang 0011002643148.BAO VIETNAMNET.160112210251167.VNVT20160112168451.Ung ho be Ta Thien An

12/1/2016

      1,000,000

IBVCB.1201160917834003.Cty Quang Minh ung ho be Ta Thien An con chi Bich va Anh Dai o Ba Ria Vung tau bi benh tac ruot, xoan ruot

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160923450001.2016.012 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai) 2016.012

12/1/2016

         100,000

IBVCB.1201160372558003.VUONG DUY NHI Doi 1, Dong Lu, Dong Quang, Quoc Oai, Ha Noi Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

      2,500,000

IBVCB.1201160972950001.Ma so 2016.012 be TA THIEN AN Duc Trung, Xa Binh Ba, huywn Chau Duc, Ba Ria Vung Be mac benh xoan ruot

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160957972002.ung ho Ma so 2016.008 (Ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam)

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160940916004.Dang Thi Thuy Hong, Ha Noi, UH MS 2016.008 ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160626124003.Dang Thi Thuy Hong, Ha Noi, UH MS 2016.012 Ba Ta Thien An, con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160013454001.Gia dinh be Tran Hieu Thien Phu Nhuan TPHCM ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An)

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160687322001.Le Tuan Khanh 75/23 HT45, P.Hiep Thanh, Quan 12, Tp.HCM Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160348098001.BAO HUNG UNG HO BE TA THIEN AN MS. 2016.012

12/1/2016

         300,000

IBVCB.1201160844606002.Ngoc bich Ha noi Ma so 2016.012 (be Ta thien An)

12/1/2016

      1,000,000

IBVCB.1201160583466001.ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160718224002.Cai hoang nam tran Tan binh, tphcm Mã s? 2016.012 (bé T? Thiên Ân con anh T? Van ?i)

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160643660001.Le The Tuyen 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai) 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160418844001.Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai) Ap Duc Trung, xa Binh Ba, H. Chau Duc, Tinh BRVT Chau An dang dieu tri tai BV Nhi Dong 2, TP.HCM

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160393226001.Ung ho ma so 2016.012( Be Ta Thien An, con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160764646001.Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         300,000

IBVCB.1201160342896001.Ung ho ma so 2016.012 be Ta Thien An, con Anh Ta Van Dai

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160196436001.be Minh Anh & Nam Anh, tp Vung Tau ung ho MS 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201161041330001.Ung ho ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         100,000

IBVCB.1201160087354001.Dai Nha Trang ung ho Ma so 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta V

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160310938001.Duong Thi Ngoc Lan Tay Ho, Ha Noi Ma so 2016.012, be Ta Thien An, con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160136706001.Ung ho ma so 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160847536001.hs ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160310548001.ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         400,000

IBVCB.1201160117940001.BUI LE ANH TUAN 771 TRAN PHU BAO LOC LAMDONG Ung ho ma so 2016.012 be Ta Thien An

12/1/2016

          50,000

IBVCB.1201160619828001.ma so 2016.012-be Ta Thien An, con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160322872001.Ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta V be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         150,000

IBVCB.1101160834066002.Nguyen Thi Huyen Anh BIS Phan Thi Hoai Thu (13 tuoi , Nam Dinh)

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1101160695566001.Nguyen Thi Huyen Anh BIS Em Phan Tien Quan, Truong Cao Dang CN ky thuat Thu

12/1/2016

          20,000

IBVCB.1101160027206008.NGUYEN DANG DUC NHAN THANG - GIA BINH - BAC NINH UNG HO QUY TU THIEN BAO VIETNAMNET

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160109743001.Doan Duong minh Dat Ma so 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         300,000

IBVCB.1201160504737001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.012 be Ta Thien An, Vung Tau

12/1/2016

         100,000

IBVCB.1201160806853001.phan ngoc hung Giup ma so 2016.012

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160173497001.Dao Van Dai Ho Chi Minh MS2016.012 Be Ta Thien An

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160996145001.Ung ho be Ta Thien An con anh Ta Van Dai ma So 2016.012

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160196321001.be Ta Thien An(con anh Ta Van Dai) ap Duc Trung, xa Binh Ba, huyen Chau Duc, Vung Tau ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An)

12/1/2016

      2,000,000

IBVCB.1201160886676001.Ung ho ma so 2016.012 be Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/1/2016

         300,000

IBVCB.1201160827984002.chu Dan, Cuong,Binh chuc chau chong khoi benh

12/1/2016

         100,000

IBVCB.1201160945752001.ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         150,000

IBVCB.1201161007796001.Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai) Ap Duc Trung, xa Binh Ba, huyen Chau Duc, Ba Ria Chuc chau mau khoe

12/1/2016

         300,000

IBVCB.1201161028368001.Nguyen Thi Thu HN MS 2016.012 9be Ta Thien An con a Ta Van Dai

12/1/2016

         500,000

IBVCB.1201160981120001.Dao Tri Van Ung ho be Ta Thien An con Anh Ta Van Dai. ma so 2016.012

12/1/2016

         200,000

IBVCB.1201160527868001.Ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

12/1/2016

         100,000

Sender:01314001.DD:120116.SHGD:10002643.BO:DINH QUANG VU.UNG HO MA SO 2016.012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

12/1/2016

         500,000

Sender:01309001.DD:120116.SHGD:10006987.BO:LE QUANG HOA.NGUYEN TIEN HAI UNG HO MA SO 2016. 012 BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

12/1/2016

      1,967,000

Sender:79305002.DD:120116.SHGD:10000473.BO:NGUYEN THI VAN.GUI GIUP CHAU LE THI THANH MA SO 2016.009 O GIA LAI

12/1/2016

         200,000

Sender:01311001.DD:120116.SHGD:10005803.BO:PHAM VAN MANH.UNG HO MA SO 2016 012 BETA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

12/1/2016

         500,000

Sender:01319001.DD:120116.SHGD:10000172.BO:NGUYEN HA THANH.IB  CK LNH CHAU KLINH, MHA CAU GIAY HN UNG HO BE TA THIEN AN CON CHU TA VAN DAI. MSUH 2016.012

12/1/2016

         500,000

PHAM VAN TIEN CHUYEN TIEN UNG HO EM TA THIEN AN MA SO 2016012 GD TIEN MAT

12/1/2016

      1,000,000

LE THI BAO UNG HO MA SO 2016.008 ( ONG NGUYEN TAN BA, QUANG NAM) GD TIEN MAT

12/1/2016

         500,000

Sender:01202001.DD:120116.SHGD:10003202.BO:LE THI KIM SANG.LE THI KIM SANG MA SO 2016008 ( ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM)

12/1/2016

      1,000,000

PHAN THI AI PHUONG. UNG HO MA SO 2016008 ONG NGUYEN TAN BA (QUANG NAM) GD TIEN MAT

11/1/2016

         500,000

Sender:79302001.DD:110116.SHGD:10001579.BO:NGUYEN THI UYEN TRANG.(RMNO: 26021601097523) NG UYEN THI UYEN TRANG TP HUE :UNG HO MA SO 2016.008 ( ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM ) (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

11/1/2016

         500,000

Sender:01310001.DD:110116.SHGD:10001287.BO:TRAN VINH.UNG HO ANH HO BACH DANG O PHU QUOC

11/1/2016

         200,000

Sender:79302001.DD:110116.SHGD:10001116.BO:PHAM THANH DO.(RMNO: 03521601108673) UNG HO MA 2016010 ANH DO QUYET THANG (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) )

11/1/2016

         500,000

Sender:79303001.DD:110116.SHGD:10006727.BO:NGUYEN THI THANH HUONG.UNG HO MA SO 2016.009 CH AU LE THI THANH HOA O GIA LAI

11/1/2016

      1,000,000

LE THI XUAN HONG NOP CHO MA SO 2016.008 ONG NGUYEN TAN BA, QUANG NAM GD TIEN MAT

11/1/2016

         300,000

IBVCB.VNMB. VNMB20160110196626. ung ho 2016.010. anh Do Quyet Thang o nghe an

11/1/2016

         500,000

IBVCB.1101160159167001.ung ho Ma so 2016.11 (em Le Trung Dung con anh Le Van Chum)

11/1/2016

         300,000

IBVCB.1101160162218001.Vu Ngoc Hong, Parkview, PMH, Q7 giup MS2016.11 em Le Trung Dung, Tay Ninh

11/1/2016

            1,000

IBVCB.1101160089435001.HUYNH DANG HUU DONG HUYNH DANG HUU DONG HUYNH DANG HUU DONG

11/1/2016

            1,000

IBVCB.1101160501463001.DO VAN DEN DO VAN DEN DO VAN DEN

11/1/2016

            1,000

IBVCB.1101160754611001.DU HOAI THANH DU HOAI THANH DU HOAI THANH

11/1/2016

         100,000

IBVCB.1101160405431001.Ung ho Ma so 2016.009 (chau Le Thi Thanh Hoa o Gia Lai)

11/1/2016

         500,000

Sender:01307001.DD:110116.SHGD:10005715.BO:PHAM XUAN NHU QUYNH. CT VCB SGD HA NOI, ND: UN G HO MA SO 2016008 ( ONG NGUYEN TAN BA O QUANG NAM)

11/1/2016

         100,000

Sender:01310001.DD:110116.SHGD:10003765.BO:NGO QUOC LUONG.MA SO 2016.008 (ONG NGUYEN TAN B A O QUANG NAM)

11/1/2016

         300,000

Sender:01309001.DD:110116.SHGD:10001886.BO:NGUYEN THI MY YEN.UNG HO MA SO 2016 008 ONG NGU YEN TAN BA O QUANG NAM

11/1/2016

         200,000

Sender:01311001.DD:110116.SHGD:10002375.BO:NGUYEN THANH HUY.UNG HO MA SO 2016.006

11/1/2016

      1,000,000

DIEP HOAI NAM P.401, 17 NGO QUYEN - HK - HN UNG HO MA 2016.010 (DO QUYET THANG O NGHE AN) GD TIEN MAT

Tổng số

  130,454,000

 

2, Ủng hộtại Vietinbank:

Ngày tháng

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

12/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO MS 2016.012

12/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A19233818;TK nhan 102010002381523;ND:UNG HO 2016.012 TA THIEN AN

12/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A01025264;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho be Ta Thien An

12/01/2016

         700,000

       1631110330144191:10000136-UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CPN ANH TA VAN DAI)

12/01/2016

          50,000

       IB CK:TK chuyen 711A15267765;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho Ma so 2016.012 (Ta Thien An con anh Ta Van Dai

12/01/2016

         100,000

       IB CK:TK chuyen 711A21807212;TK nhan 102010002381523;ND:Ma so 2016.012 be Thien An

12/01/2016

         500,000

       MB CK:TK chuyen 101010000180349;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho Ma so 2016.008 ong Nguyen Tan Ba o Quang Nam

12/01/2016

         200,000

       1620410309543592:UNG HO MA SO 2016.012(Be Ta THIEN AN CON ANH Ta VAN DaI)

12/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A27885478;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van d

12/01/2016

         100,000

       IB CK:TK chuyen 101010001279907;TK nhan 102010002381523;ND:UNG HO MA SO 2016.012 (BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI)

12/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A00002903;TK nhan 102010002381523;ND:MS 2016.012 BE TA THIEN AN

12/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh ms 2016012

12/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A06604322;TK nhan 102010002381523;ND:MS 2016 012 TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

13/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH GIUP MS2016-013

13/01/2016

      2,000,000

       1661710330174205:10000270-LP VNM024316 UNG HO MA SO 2016.012BE TA THIEN AN CON ANH TA VAN DAI

13/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A24091136;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

13/01/2016

      1,000,000

       VU THI OANH CA CHUYEN TIEN UNG HO BE TA THIEN AN MS 2016.012

13/01/2016

         300,000

       1620410309566168:LE THI UNG HO BE TA THIEN AN MA SO 2016.012 CON ONG TA VAN DAI

13/01/2016

         200,000

       1630510330184467:10000325-Noi dung chuyen: Ung ho ma so 2016.012 ( be TA THIEN AN con anh TA VAN DAI)

13/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh ms 2016013

14/01/2016

         500,000

       IB CK:TK chuyen 711A00770004;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho MS 2016.14Tran Phuong Nghi con chi Le T Chuyen

14/01/2016

            5,000

       UNG HO MS 2016.014

14/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A00606068;TK nhan 102010002381523;ND:Ma so 2016.14 ,Tran Phuong Nghi con chi Le Thi Chuyen

14/01/2016

         500,000

       UNG HO NGUYEN THI LE TUYET, THON 5, BINH TU, THANH BINH, QUANG NAM.

14/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh ms 2016014

15/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH GIUP MS 2016-15

15/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh ms 201615

15/01/2016

      5,000,000

       NGUYEN THI MONG TRINH UNG HO ANH HO BACH DANG O PHU QUOC

17/01/2016

         129,000

       MB CK:TK chuyen 711A34315954;TK nhan 102010002381523;ND:gui be

18/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO BUI THI QUYEN  O KONTUM

18/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH UNG HOTRAN NGOC QUYNH NHU

18/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 101010004162091;TK nhan 102010002381523;ND:Bao VietNamnet- ung ho chau Tran Ngoc Quynh Nhu

18/01/2016

         100,000

       1635710330263824:10000773-114g7-ung ho Ma so 2016.14 (be Tran Phuong Nghi con chi Le Thi Chuyen)

18/01/2016

         100,000

       1635710330263825:10000772-114g7-ung ho Ma so 2016.012 (be Ta Thien An con anh Ta Van Dai)

18/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh chau tran quynh nhu

18/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Uh chi bui thi quyen

19/01/2016

         500,000

       MB CK:TK chuyen 711A05043749;TK nhan 102010002381523;ND:Ba Tinh Quang Binh

19/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO 2016-019

19/01/2016

            5,000

       TRA XUAN BINH UNG HO 2046

19/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A23979764;TK nhan 102010002381523;ND:Ghi ro ung ho Ma so 2016.019 (ba Cao Thi Tinh o Quang Binh)

20/01/2016

         200,000

       IB CK:TK chuyen 711A04026117;TK nhan 102010002381523;ND:ung ho Ma so 2016.020 (be K’Gin con anh K Senh va chi

20/01/2016

         300,000

       IB CK:TK chuyen 711A01014936;TK nhan 102010002381523;ND:MASO:2016.020 (BE K'GINCON ANH K SENH VA CHI K THAU)

20/01/2016

         500,000

       Tfr A/c: 101010001683278                NGUYEN TRAN ANH THU CT UNG HO BA CAO THI TINH O QUANG BINH MA SO 2016019

20/01/2016

         400,000

       1632310350325218:10001105-UNG HO BE TRAN NGOC QUYNH NHU 100 BE KGIN 200 C BUI THI QUYEN KONTUM 100

Tổng cộng

    17,319,000

 

3, Ủng hộtại VietNamNet:

Ngày tháng

Thông tin ủng hộ

 Số tiền

11/1/2016

Ngô Hiếu Việt UH MS 008

        200,000

11/1/2016

Lê Thị Tánh UH MS 006

        500,000

11/1/2016

Trí Cường UH MS 001-MS 011

      3,300,000

12/1/2016

Trần Kim Long UH MS 008

      1,000,000

12/1/2016

Anh Chung UH MS 009

        200,000

12/1/2016

Ng Thị Kim Khánh UH MS 008

        500,000

12/1/2016

Chú Long UH MS 012, và 1 hoàn cảnh kk

        400,000

12/1/2016

Phạm Tỉ Phú UH MS 012

      5,000,000

14/1/2016

Minh Thư UH MS 008

        300,000

14/1/2016

Mai Nguyễn Ngọc Hân UH MS 012

        300,000

18/1/2016

BĐ quận 1 UH MS 012

        500,000

18/1/2016

BĐ quận 1 UH MS 014

        300,000

18/1/2016

BĐ quận 1 UH MS 012

        300,000

18/1/2016

Nguyễn Trần Nghĩa UH MS 014

        500,000

18/1/2016

Diệu An (USA), Nguyên Thụ,Nguyên Hưởng, Chú Thuần UH MS 008

      2,500,000

18/1/2016

Đỗ Thục Lan UH MS 008 200 CAD

      3,107,000

18/1/2016

Nguyễn Thị Liên UH MS 018,017

        600,000

19/1/2016

Long Lệ, Quân Lê UH MS 012 (200); MS 014 (300)

        500,000

19/1/2016

Kim Ngân UH MS 017

        300,000

20/1/2016

Văn Thế Hiến UH MS 017,020

        800,000

20/1/2016

Ngô Hiếu Việt UH Hồ Bạch  Đằng, MS 018,019,020

        600,000

Tổng cộng

 

    21,707,000

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

(Danh sách sẽ được cập nhật từ ngày 11/01/2016 đến hết ngày 20/01/2016)

• Ban Bạn đọc