Ban Kinh tế

Cập nhập tin tức Ban Kinh tế

Mơ sân bay riêng chuyên chở hàng, làm được chip bán dẫn

Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng cần tính đến xây những sân bay tư nhân và sân bay dành riêng cho chuyên chở hàng hóa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài sản xuất chip bán dẫn.

Liên kết vùng, tiểu vùng để phát triển kinh tế

Hoạt động liên kết mới được thực hiện chủ yếu ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và một số lĩnh vực như du lịch, hạ tầng giao thông.

Khánh Hòa: Hướng tới một cực tăng trưởng lớn của khu vực

Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa vẫn chưa được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Quỹ bảo hiểm xã hội đầu tư chưa đa dạng

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Sử dụng hiệu quả đất đai cho phát triển kinh tế bền vững

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục lấy ý kiến Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Tạo tiền đề đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Theo Thủ tướng, dù trong quá trình hồi phục hay phát triển thì nội lực luôn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khó khăn hiện tại chỉ mang tính nhất thời

Sau 2 tháng triển khai chủ trương chuyển hướng chống dịch, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nhiều khởi sắc. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Phục hồi kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa trước thách thức mới

Quá trình phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch Covid 19 và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng công nghiệp 4.0 đang gặp phải những trở ngại lớn.

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng

Kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích.

Chuyển đổi số, thay chất trên thị trường lao động

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ tạo ra những thay đổi trên thị trường lao động, đòi hỏi Việt Nam phải nâng cao chất lượng nguồn lao động.

Hoàn thành nhiều Đề án lớn cho phát triển kinh tế đất nước

Ngày 15/7/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Lợi nhuận nhiều doanh nghiệp nhà nước tăng mạnh

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Đảng ủy khối ước đạt trên 717 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 4%, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%.

Đô thị hóa Việt Nam, tăng nhanh nhưng vẫn thấp so với ASEAN

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đô thị hoá cả nước xác định theo địa bàn có chức năng đô thị đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020

Đề xuất Nghị quyết mới cho vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ vẫn còn nhiều hạn chế và đây vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước.

Tổng kết vai trò của nguồn lực đất đai trong phát triển kinh tế xã hội

Ngày 14/4, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI.

Ban Kinh tế Trung ương triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ năm 2020

Ngày 5/1/2021, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021”.

Nghiên cứu, tham mưu nhiều chính sách kinh tế đóng góp cho phát triển đất nước

Năm 2020 Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thừa Thiên - Huế: Thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm miền trung

 Theo kế hoạch đến 2030 và tầm nhìn 2045, mục tiêu lớn nhất là xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Doanh nhân hiến kế phát triển kinh tế đất nước

 Ban Kinh tế Trung ương phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.