bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Cập nhập tin tức bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Dễ dàng thấy rõ sự sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng vừa được ban hành. 

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là vấn đề hệ trọng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, bảo vệ chính trị nội bộ Đảng là vấn đề hệ trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ, cẩn trọng.