Vừa qua Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ra nghị quyết về việc đề nghị công nhận PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy làm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025. 

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng đương nhiệm khẳng định nhà trường đã làm đúng luật và theo đúng trình tự.

{keywords}
PGS Nguyễn Trường Thịnh (trái) được giới thiệu để công nhận làm hiệu trưởng của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (Ảnh: Lê Tiên).

Quy trình lựa chọn nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 trải qua nhiều bước:

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ nhất, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (5 thành viên) thảo luận và đề xuất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự. Tại đây, 100% thành viên đồng ý sử dụng nguồn nhân sự tại chỗ theo quy hoạch để thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ GD-ĐT công nhận Hiệu trưởng. 100% thành viên cũng đồng ý cơ cấu, quy trình, tiêu chuẩn hiệu trưởng theo kế hoạch của tập thể lãnh đạo và Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, người đứng đầu (kể cả phó trưởng đơn vị phụ trách) với 41 thành viên đã thảo luận và thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự.

Tại hội nghị này, có 63,41% số phiếu giới thiệu PGS.TS Lê Hiếu Giang; 36,59% số phiếu giới thiệu PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh. Kết quả không công bố tại hội nghị.

Bước 3: Tại hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (5 thành viên), có 40% số phiếu giới thiệu PGS.TS Lê Hiếu Giang; 60% số phiếu giới thiệu PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh. Kết quả công bố tại hội nghị.

Do kết quả giới thiệu tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai khác nhau, Hội đồng trường chỉ đạo, chọn phương án nhân sự để thực hiện các bước sau. Hội nghị Hội đồng trường lần thứ nhất có 15/19 thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và Hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai và thảo luận cho ý kiến bằng phiếu kín.

100% số phiếu đồng ý: “phương án nhân sự nào được trên 50% phiếu trên tổng số danh sách thành viên Hội đồng trường thì được lựa chọn”. 

Hội đồng trường đã tiến hành biểu quyết về phương án nhân sự Hiệu trưởng. Kết quả 26,31% số phiếu chọn PGS.TS Lê Hiếu Giang; 52,63% số phiếu chọn PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh.

Kết quả công bố tại Hội nghị và Hội nghị đã kết luận: Hội đồng trường thống nhất (15/15 thành viên đồng ý) phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên Hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu tại Bước 4.

Hội đồng trường đã chọn PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (52,63%) để giới thiệu tại bước kế tiếp với số phiếu 10/15 phiếu đồng ý.

Bước 4: Tổ chức hội Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (là viên chức), Trưởng, Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc.

98/99 thành viên đã tham gia. Kết quả, có 48 phiếu tín nhiệm PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh và có 48 phiếu không tín nhiệm PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (2 phiếu không hợp lệ).

Bước 5: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (4 thành viên) thì có 3 phiếu đồng ý tín nhiệm nhân sự Hiệu trưởng đối với đồng chí Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 75%); 1 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 25%).

Tiếp đó, Hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ ba, gồm Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính (5 thành viên) tiếp tục bầu. Kết quả có có 4 phiếu đồng ý tín nhiệm nhân sự Hiệu trưởng đối với PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 80%); 1 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 20%).

Bước 6: Hội nghị Đảng ủy gồm 13 thành viên, trong đó kết quả có 10 phiếu đồng ý nhân sự Hiệu trưởng đối với PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 76,9%); 3 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 23,1%).

Bước 7: Tổ chức Hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai có 16/19 thành viên có mặt. Kết quả có 12 phiếu đồng ý nhân sự hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 63,15%); 4 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 21,05%.

Theo báo cáo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, việc xây dựng Kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự dựa vào các quy định gồm: Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017; Luật Giáo dục đại học 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị; Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định 3815/QĐ-BGDĐT ngày 20/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công nhận Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết 11/NQ-HĐT ngày 08/01/2021 của Hội đồng trường ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Lê Huyền

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đề nghị công nhận hiệu trưởng mới

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đề nghị công nhận hiệu trưởng mới

PGS Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy được đề nghị công nhận làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.