'Bất thường' thi học sinh giỏi quốc gia tại TP.HCM

Có 5 phòng thi môn Tiếng Anh và Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia tại hội đồng TP.HCM nhưng chỉ có 2 túi đề thi. Vì thế, có việc mở đề thi tại phòng hội đồng trước hiệu lệnh 25 phút.

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo kết quả kiểm tra kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 tại hội đồng thi TP.HCM.  Kỳ thi diễn ra ngày 4/3.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2022 tại hội đồng thi TP.HCM là Hội đồng ghép của 3 đơn vị: Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
 
Theo thông báo của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức coi thi, vào 7h ngày 4/3, tập trung toàn thể Hội đồng coi thi, nhắc nhở nghiệp vụ coi thi (Chủ tịch Hội đồng coi thi); Mời đại diện 2 giám thi coi thi lên kiểm tra tình trạng gói đựng đề thi trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng và của đoàn kiểm tra; phân công giám thị coi thi, quy định đánh số báo danh, bắt thăm chỗ ngồi của thí sinh thi thực hành môn Tin học, thực hiện đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi.

Tuy nhiên đã xuất hiện tình huống bất thường. Môn thi Tiếng Anh có 3 phòng thi, môn Tin học có 2 phòng thi, tuy nhiên Hội đồng coi thi chỉ nhận được 1 túi đề thi cho môn Tiếng Anh và 1 túi đề thi cho môn Tin học. Đến 7h30, Hội đồng coi thi đã lập biên bản tại Phòng Hội đồng coi thi và thực hiện mở túi đề thi 2 môn này, chia túi đề thi môn Tiếng Anh thành 3 túi đề thi cho 3 phòng thi; mở túi chứa đĩa CD dự phòng để sử dụng 1 đĩa CD dự phòng; mở túi đề thi môn Tin học chia thành 2 túi cho 2 phòng thi. 
 
Thời gian mở túi đề thi tại phòng hội đồng lúc 7h30, trước hiệu lệnh mở túi đề thi để phát đề cho thí sinh 25 phút. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhớ ghi nhận tình trạng sự việc. Thời điểm đoàn kiểm tra đến, trường thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
 
Tình huống bất thường về mở túi đề thi và việc đánh số báo danh, xếp phòng thi không đúng quy định đã được Đoàn kiểm tra báo cáo nhanh với Ban chỉ đạo thi Học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ bằng văn bản vào lúc 15h chiều ngày 4/3.
 
Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân
 
Theo Bộ GD-ĐT kỳ thi học sinh giỏi tại Hội đồng TP.HCM có một số thiếu sót, hạn chế. Một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở GD- ĐT TP.HCM và đơn vị dự thi ĐH Quốc gia TP.HCM, có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, trực tiếp là Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tâm; các đơn vị tham mưu của Sở GD-ĐT TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM.


Sở GD-ĐT TP.HCM không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, các đơn vị tham mưu của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Sở GD-ĐT TP.HCM bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM các đơn vị tham mưu của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Việc Hội đồng coi thi thực hiện mở túi đề thi 2 môn Tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng vào thời điểm 7h30, trước thời gian được phép mở và phát đề cho thí sinh 25 phút là vi phạm quy định tại điểm d khoản 5 Điều 28 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng coi thi TP.HCM và Ban đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021 – 2022.

Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thi sinh mỗi môn thi cho đơn vị dự thi là chưa đúng về thẩm quyền và nội dung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, các Phó Cục trưởng qua các thời kỳ trực tiếp ký văn bản và bộ phận tham mưu văn bản của Cục.
 
Bộ GD-ĐT kiến nghị, đối với UBND TP.HCM, chỉ đạo Sở GD-ĐT TPHCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.
 
Đối với Sở GD-ĐT TP.HCM, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Sở (nếu có) trong việc thành lập một số đội tuyển của dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; việc xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc bố trí phòng thi của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét xử lý theo quy định.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu thành lập một số đội tuyển của dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; việc tham mưu xếp số báo danh không đúng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc tham mưu bố trí phòng thi của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
  
Đối với ĐH Quốc gia TP.HCM, Bộ GD-ĐT yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của Lãnh ĐH Quốc gia các đơn vị và cá nhân tham mưu thuộc ĐH Quốc gia trong việc thành lập một số đội tuyển của dự thi của ĐH Quốc gia có số lượng thí sinh vượt quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị nêu trên về Bộ GD-ĐT trước ngày 27/5.
 
Đối với các đơn vị thuộc Bộ GD- ĐT, Bộ GD-ĐT giao Cục Quản lý chất lượng rà soát, báo cáo Bộ trưởng và đề xuất hướng xử lý đối với kết quả thi của số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi do Cục cho phép tăng số lượng không đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
 
Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, đơn vị thuộc Cục (nếu có) trong việc tham mưu, ký ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi của đơn vị dự thi chưa đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và việc Ban đề thực hiện đóng gói đề thị không đủ số lượng theo yêu cầu của Hội đồng coi thi TP.HCM, báo cáo Bộ trưởng xem xét xử lý theo quy định.
 
Rà soát tham mưu Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo hướng làm rõ trách nhiệm của các Hội đồng coi thi, Sở GD-ĐT nơi đặt Hội đồng coi thi trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện tổ chức kỳ thi; khoảng cách hàng dọc giữa các thí sinh; việc cho phép tăng thí sinh của mỗi đội tuyển của đơn vị dự thi, việc thực hiện chấm thi, chấm phúc khảo. Giao Thanh tra theo dõi việc thực hiện thông báo kết quả kiểm tra và xử lý theo quy định.

Lê Huyền

Bất ngờ không công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ GD-ĐT nói gì?

Bất ngờ không công bố điểm thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ GD-ĐT nói gì?

Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố danh sách học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, nhiều giáo viên bất ngờ bởi năm nay không còn thấy phần thông tin điểm từng thí sinh.

Mong đợi gì sau điều 'kỳ lạ' gần 10 năm ở kỳ thi HSG quốc gia?

Mong đợi gì sau điều 'kỳ lạ' gần 10 năm ở kỳ thi HSG quốc gia?

Dù mới đây Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án các môn ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết khi không công khai điểm thi của thí sinh.

Sau phản ánh của VietNamNet, Bộ GD-ĐT công khai đáp án thi HSG quốc gia

Sau phản ánh của VietNamNet, Bộ GD-ĐT công khai đáp án thi HSG quốc gia

Sau nhiều ý kiến về việc cần công khai điểm thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi, đầu giờ chiều nay 31/3, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi và đáp án các môn ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022.

Thi HSG quốc gia: 'Dạy đội tuyển nhưng chưa bao giờ thấy đáp án của Bộ'

Thi HSG quốc gia: 'Dạy đội tuyển nhưng chưa bao giờ thấy đáp án của Bộ'

Nhiều ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT cần công bố công khai điểm số, thậm chí toàn văn các bài thi đạt giải của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia để học sinh, giáo viên được học hỏi, đặc biệt tránh những suy nghĩ về việc thiếu minh bạch.

tin nổi bật

Sinh viên tham gia hơn 80 công bố quốc tế của ĐH Bách khoa Hà Nội

Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm học 2021-2022.

Hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu giáo dục Việt Nam sang các quốc gia châu Phi

Hội thảo quốc tế “Hợp tác giáo dục Việt Nam - Châu Phi vì sự phát triển hài hòa trong thời đại chuyển đổi số”, vừa được tổ ở Hà Nội.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM mở rộng đào tạo liên kết quốc tế

Năm 2022, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tiếp tục mở rộng đào tạo liên kết quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì khi nhận chức?

Ông Vũ Anh Đức, tân Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nói nhà trường còn 1 số vấn đề quyết tâm khắc phục trong thời gian tới, dù cá nhân ông cố gắng đến đâu nhưng nếu thiếu sự chung tay của tập thể thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhóm trẻ vụ cô giáo bị tố đánh bầm tím bé 4 tuổi xin giải thể

Sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động do có giáo viên bị tố đánh bầm tím bé 4 tuổi gây bức xúc, nhóm trẻ ở Bình Dương đã xin giải, dừng hoạt động.

Nam sinh khuyên bố: ‘Con lớn rồi, bố hãy đi bước nữa’ trước toàn trường

Trước nhiều bạn bè ở Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 12C2 nhắn nhủ mong bố sớm tìm được bến đỗ trong Lễ trưởng thành diễn ra hôm 22/6 vừa qua.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng có chủ tịch Hội đồng trường mới

Ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ăn vội, ngồi đất để thi vào lớp 6 trường chuyên hot nhất Sài Gòn

Hôm nay, 3.578 học sinh làm bài khảo sát năng lực vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Chỉ tiêu tuyển sinh là 525 học sinh.

Muốn làm web, lập trình game nên học ngành nào?

Trước câu hỏi “Học ngành nào để có thể làm web, lập trình game”, PGS.TS Cao Tuấn Dũng cho rằng, học ngành nào thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đều có khả năng làm web, lập trình game và hơn thế nữa.

Cựu sinh viên Bách khoa ngủ trong chuồng heo để nghiên cứu

Sau hơn 1 năm nghiên cứu, thậm chí ngủ tại chuồng nuôi để theo dõi hoạt động của đàn lợn, nhóm cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công hệ thống kiểm soát khí hậu trong chuồng nuôi.

ĐH Y Dược TP.HCM tuyển hơn 2400 chỉ tiêu, học phí cao nhất 77 triệu đồng

Năm 2022, ĐH Y Dược TP.HCM tuyển 2403 chỉ tiêu, học phí cao nhất thuộc ngành Răng - Hàm- Mặt là 77 triệu đồng/năm.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM: Ông Nguyễn Trường Thịnh trả lời sai sự thật

Ông Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, đã thông tin về việc thu hồi 269 bằng thạc sĩ do trường này cấp.

Hàng loạt ngành học mới xuất hiện trong danh mục đào tạo đại học

Nhiều ngành học mới được chính thức đưa vào danh mục ngành đào tạo của giáo dục đại như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ giáo dục,...

Sở GD-ĐT TP.HCM: Nhiều học sinh chưa đủ trình độ thi đề chuyên Anh

Có 45% học sinh dự thi vào lớp 10 TP.HCM có điểm môn Toán và Tiếng Anh dưới 5. Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận, nhiều học sinh chưa đủ trình độ để thi đề chuyên Anh.

Điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM 2022 sẽ biến động như thế nào?

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10, dựa vào phổ điểm, một số nhà giáo đã nhận định về điểm chuẩn năm nay.