-  Được quảng cáo rất "kêu", thực ra bên trong các chai nước của Tân Hiệp Phát có chứa những gì?

Xem video:

Nguồn video: VTC14