Năm 2021, Đắk Lắk đã vững vàng vượt qua một năm với nhiều thách thức, khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, làm nền tảng cho năm 2022 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Phóng viên VOV khu vực Tây Nguyên phỏng vấn ông Nguyễn Đình Trung- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung

PV: Năm 2021 là năm đầu Đắk Lắk triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Ông có thể cho biết một số kết quả nổi bật mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trong năm qua?

Ông Nguyễn Đình Trung:

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn của dịch Covid-19 và chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng công tác xây dựng hệ thống chính trị với tinh thần “càng gặp nhiều khó khăn thách thức, càng phải phát huy vai trò đoàn kết quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhiệm vụ đã đề ra”.  

Tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Về phát triển kinh tế - xã hội có 15/16 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện khoảng trên 42.100 tỷ đồng, đạt 141% so với kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 8.200 tỷ đồng, đạt 152% so với dự toán trung ương giao. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt 2 xã so với kế hoạch đề ra.

Phát triển năng lượng tái tạo là một điểm sáng trong sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tỉnh đã thu hút đầu tư được 28 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 24.000 tỷ đồng. Nhiều dự án mới đã đi vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2021, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị cũng được quan tâm và triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

PV: Bên cạnh những kết quả đạt được về phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng được tỉnh Đắk Lắk thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện. Đây được xem là công việc khó khăn, phức tạp, cần tiến hành một cách căn cơ, bài bản. Bước sang năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, công việc này được tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Trung:

Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01, ngày 18 /5/2021 của Bộ Chính trị với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thứ hai, xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới sắp xếp bộ máy nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng vị trí việc làm.

Thứ ba, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Trong đó nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu phát huy vai trò trách nhiệm của đảng viên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật..

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án; nhất là vụ việc vụ án tham nhũng phức tạp được dư luận xã hội quan tâm.

Vấn đề cuối cùng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải chủ động phát huy vai trò giám sát, phản biện tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

PV:Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào trong thời gian tới thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Trung:

Năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16 về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm.

Một là chủ động bám sát tình hình diễn biến dịch để kịp thời có chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp cần thiết, phù hợp không để bị động bất ngờ, không để quá tải hệ thống y tế trên diện rộng.

Thứ hai là tăng cường công tác chỉ đạo truyền thông, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Ba là là tập trung chỉ đạo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan đơn vị chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch; đặc biệt là trong dịp lễ, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.

Bốn là tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Y tế cũng như UBND tỉnh. Trong đó đánh giá đúng, kịp thời các cấp độ dịch để áp dụng các biện pháp phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

PV:

Xin cảm ơn ông!

Theo VOV