{keywords}
Thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên Cổng Dịch vụ công 

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện triển khai cung cấp Dịch vụ “Thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia” từ ngày 20/12.

Để tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị là Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo quán triệt công chức, viên chức đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương cử tham gia hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung, quy trình thủ tục của cơ quan tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, cơ quan quản lý đất đai và cơ quan Thuế trong quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được hộ gia đình, cá nhân thanh toán nghĩa vụ tài chính theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị là Sở TN&MT, Cục Thuế cũng cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết kịp thời các trường hợp gặp vướng mắc phát sinh (nếu có) khi thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, thực hiện thông tin, tuyên truyền rộng rãi về dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Bộ phận Một cửa cấp huyện tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tài liệu hướng dẫn người dân thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

Giữ vai trò cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để giải quyết kịp thời theo quy định các trường hợp gặp vướng mắc (nếu có) khi thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chủ trì, phối hợp làm việc với Cục Thuế tỉnh, Sở TN&MT, Sở TT&TT và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải pháp tích hợp, kết nối liên thông Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với Hệ thống phần mềm chuyên ngành Thuế, Hệ thống phần mềm chuyên ngành đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn của tỉnh có thể giải quyết nhanh chóng các hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Các đơn vị cũng cần tăng cường tuyên truyền về những tiện ích của dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các hồ sơ thủ tục hành chính để phổ biến, khuyến khích công dân tăng cường việc sử dụng dịch vụ.

D.V